Aconatic Go for Growth ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ “อนุรักษ์ พันธ์ุไม้”   

ประมวลภาพกิจกรรม “อนุรักษ์ พันธุ์ไม้” ในโครงการ  Aonatic Go for Growth รุ่นที่ 3   โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทีม และความสัมพันธ์อันดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ในการแบ่งบัน และเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดอันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการทำงานของธุรกิจต่อไป.

November 11, 2019 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *