Hero Aconatic ฝ่าวิกฤต Covid-19 พิชิตยอดขาย

“ประกาศรางวัล Hero Aconatic ฝ่า Covid-19 พิชิตยอดขาย”
 
สำหรับความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่มีต่อพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการทำงานจนบรรลุเป้าหมาย พวกเราชาวอะโคนาติก รู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบคุณพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่งโดยรายชื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็น Hero Aconatic ฝ่าวิกฤต Covid-19 พิชิตยอดขายให้กับบริษัทฯ 🙏
 
#อะโคนาติก 
#แบรนด์ไทยราคาไทย
#ฝ่าวิกฤตโควิดพิชิตยอดขาย 
#พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนี่งของความสำเร็จขององค์กร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
* https://youtu.be/c8DbvFQ76Bo
* https://www.flipsnack.com/5CDA5599E8C/hero-aconatic-covid.html
* https://www.facebook.com/AconaticFanPage/
May 21, 2020 admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *