Cookie Policy

นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Cookie (คุกกี้)

การที่ท่านกด/คลิกปุ่มตกลง บน pop-up ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.aconatic.com ซึ่งมีข้อความลักษณะหรือทำนองว่า ท่านต้องการติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดี ๆ จาก aconatic ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) เนื่องจากการที่บริษัทจะส่งหรือแสดงข้อมูลข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นดีๆ ให้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) นั่นเอง
Cookie (คุกกี้) คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน โดย Cookie (คุกกี้) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ  นอกจากนี้ Cookie (คุกกี้) ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)
บริษัทจะใช้ Cookie (คุกกี้) เพื่อวิเคราะห์ และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

ระยะเว​ลาในการเก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลในรูปแบบ Cookie (คุกกี้) จะถูกเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านที่ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของ Cookie (คุกกี้) จะได้รับการดูแลจากทางบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณา ปรับแต่งเว็บไซต์ เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล​
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) สถานที่ติดต่อ เลขที่ 83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ Call Center 662-954-5281-3

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
 2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และขอความยินยอมและจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานต่อไป
 3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
  2. สิทธิในการถอนความยินยอมในการให้บริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ เพียงแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้  เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  4. สิทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  5. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  6. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ไว้ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  7. สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
  8. สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกค้าหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  และประกาศที่ออกตามกฎหมาย