เกี่ยวกับอะโคนาติก

… แรกเริ่ม ถึง ปัจจุบันของ “อะโคนาติก”

“เนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจในภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยและความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการให้บริการเป็นงานหลักเสมอมา “

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

สร้างเครือข่ายการบริการที่มีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง เราเป็นผู้นำการสร้างตราสินค้าอย่างมืออาชีพ เรามุ่มมั่นร่วมกันกับคู่ค้า สร้างองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นเสมือนคำสัญญาที่มีต่อคู่ค้า พนักงาน และผู้บริโภค โดยบริษัทเน้นการสร้างเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง โดยผ่านการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะพัฒนาอย่างไม่ยุ่งยั้งทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ทันกับยุคสมัย ปัจจุบันบริษัทฯได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มของ LED TV, SET TOP BOX, TABLET สินค้าในกลุ่มของเทคโนโลยีด้านไอทีมากขึ้น เพื่อตอบรับกับวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป โดยนอกจากนี้เรายังเป็นผู้คัดสรรตราสินค้าที่ดีที่สุดและสรรหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการที่ไม่จำกัดของผู้บริโภคในประเทศไทย